สพม.20 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบได้คะแนน เต็ม 100 O-NET ปี 2562

posted Mar 30, 2020, 8:48 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 30, 2020, 9:45 PM ]

สพม.20 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ปี 2562 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นม.3 จำนวน 28 คน 
1. น.ส.ณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์  2.น.ส.ณัฏฐณิชาดา  เรืองกิตต์ชัยกุล  3. นายปรมะ ตั้งศิริ  4. น.ส.วิลาสินี สงครามภักดี  5.น.ส.ณุกานดา สารวิทย์ 
6. นายภูมิรักษ์ ชัยมณี  7. นายนิพัทธ์ จันทรพรหมเดช 8.นายปณชัย คูวัฒนสุชาติ  9. นายกิตติพันธ์ บุญไชยธนินท์ 10. นายสรวิชญ์ ศรีชัยยศ  11. น.ส.ปุญญิศา คำพันธ์
12. นายเตชินท์ ตงศิริ  13. นายก้องภพ ใจกล้า  14.นายอนุตร ศักดิ์สง่าวงษ์  15.นายวิธวิทย์ เนาวจรัสโรจน์  16.น.ส.ณัฎฐวริญท์ ตั้งศิวพงศ์  17.นายชนิณทร์ ใจช่วง
18.น.ส.ภูชิตา โชคเจริญยิ่ง  19.นายกันตธีร์ ยุคันตวนิชชัย  20.น.ส.ณัฏฐณิชาดา เรืองกิตต์ชัยกุล  21.น.ส.ชนม์นิภา จอมชีวิน  22.น.ส.จิดาภา ประภาธรรม
23.น.ส.พิชามญชุ์ พินิจการวัฒน์กุล  24.นายชัชชัย ชมเชย  25..น.ส.อัมพาพัฒนันท์ รุ่งเรืองวรโชติ 26.น.ส.พัชราภา วลัญชพฤกษ์ 27.นายอรรถพล ธรณนิธิกุล
28.นายดลวัฒน์ สิงห์คุณ
และได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จำนวน 7 คน
1. นางสาวสุทธาสินี. ศรีระษา
2.นายกิตติรักษ์  นามบัณฑิต
3.นางสาวพรทิพย์  รู้ยืนยง
4.นางสาวชนิภรณ์  ธันพิทยานนท์
5.นายภัทรพล  เอ็งอุทัยวัฒน์
6.นางสาวชุติกาญจน์มาส  แสงสว่าง
7.นายณัฐพล  เพชรเกื้อ