สพม.20 เข้าแถวเคารพธงชาติ

posted Sep 9, 2019, 7:42 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 1, 2019, 11:20 PM ]
   วันนี้  9 กันยายน 2562  นายมรกต กลัดสอาด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สงบนิ่งและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต หลังจากนั้นได้พบปะและรับมอบงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PPDER เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่เน้นกระบวนการ PLC สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสพฐ. และได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นระดับประเทศ ให้จัดพิมพ์เพิ่มเพื่อเผยแพร่ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆด้วย คณะผู้จัดทำ ประกอบด้วย ว่าที่ร.ต.วิรัตน์ แก้วสุด, นางเมธาวดี เคหบาล, นายเกรียงไกร เพชรเสถียร, นางวิมลพรรณ สิงห์คำ, นายวิทยา บุราณ ศึกษานิเทศก์ สพม.20