สพม.20 ขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ

posted Jul 8, 2019, 9:52 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพม.20 ได้รับเกียรติจากนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองฝ่ายวิชาการ และครู 1 คน เพื่อนำพระบรมราโชบายลงในหลักสูตรการเรียนการสอน  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udonComments