สพม.20 โชว์ศักยภาพเด็กอุดรธานี จัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวสู่ปีที่ 127 อุดรธานี สืบสานวิถีภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษาสู่สากล

posted Mar 19, 2019, 3:20 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีงบประมาณ  2562” ขึ้น ระหว่างวันที่  14-15 มีนาคม 2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  
    นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปิดเผยว่า การจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้มีเวทีการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดีเด่นของโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยการแสดงรวมพลวงโยธวาทิตและการแสดง บราสแบนด์  การแสดงรวมพลวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) และการแสดงรวมพลนาฏศิลป์ฟ้อนรำ ของนักเรียน จำนวน  กว่า 3,000  คน นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดดนตรีวงสตริงของนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียน การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน และการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่ได้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ   ได้รับเกียรติจากนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20


Comments