สพม.20 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3

posted Aug 30, 2017, 11:55 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
   
 ณ หอประชุมพุทธรักษา นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนี่งของโครงการ “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”  โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง อำเภอละ 1 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ผ่านและกำลัง จะผ่าน การประเมิน สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนหนองยางชุมวิทยา โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา นำนิทรรศการมาแสดงด้วย โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/sesa20udon
Comments