สพม.20 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่คนใหม่

posted Apr 9, 2020, 6:41 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. สพฐ. ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ สพม.20 มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว คือ นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 และ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้ด้วย จากนั้นได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
 
   Comments