สพม.20 จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21

posted Aug 5, 2019, 2:40 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 5, 2019, 2:41 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ได้มอบหมายให้นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง อ.ภัทรมน ไกรศรีทุม ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 160 คน  และในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ได้พบปะและกล่าวปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาและทราบแนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูด้วย  โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล