รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอน Coding โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม.20 อุดรธานี

posted Dec 3, 2019, 11:40 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน Coding ณ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ Coding ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน Coding จากนั้นได้พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กล่าวต้อนรับ ในการนี้มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการภาค 10 ศึกษาธิการจังหวัดอุดธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ
Coding เป็นการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการรู้ทันดิจิทัล ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่ทำให้สามารถรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21 ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า “โค้ดดิ้ง ง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัล”
 
 
  
 
 Comments