ระดมสมองเพื่อจัดทำเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกล

posted May 11, 2020, 4:38 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 11, 2020, 4:38 AM ]

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดย ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 ระดมสมอง (Brainstorming)ศึกษานิเทศก์ นักศึกษาปริญาเอก ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำสาระจากการประชุมทางไกล Video conference กับ สพฐ. มาจัดทำเครื่องมือ การทดสอบเครื่องมือ (Try out) และวิธีการเก็บข้อมูล ในระยะที่หนึ่ง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)