รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

posted Feb 6, 2020, 8:20 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 6, 2020, 8:23 AM ]

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุดรธานี ทรงเปิดชมรมเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมทั้งเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการนี้ ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับเสด็จด้วย ในการนี้มีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงเรียนหนองหานวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการ และมีนักเรียนจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา และโรงเรียนบ้านดุงวิทยา เข้าร่วมรับเสด็จด้วย