ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียนจำปาโมงวิทยา

posted Aug 26, 2020, 1:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 26, 2020, 1:26 AM ]

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ นายชะโลม บุตรแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด ณ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร