ประชุมVideo conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

posted Aug 20, 2019, 3:29 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 20, 2019, 3:30 AM ]

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมระบบVideo conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  เพื่อให้ส่วนราชการที่มีงานบริการประชาชน  ลดการใช้เอกสาร ลดการใช้ทรัพยากร ให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดำเนินการ  ยกเลิกใช้สำเนาเอกสารทางราชการในการให้บริการ  โดยนำร่องสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ใช้ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป