ประชุม Video Conference หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

posted Jun 4, 2020, 2:05 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 
           วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายภูริพัฒน์  ชาวเวียง  รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกลระบบ Video Conference  หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"  ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดกรองจำแนกนักเรียนเพื่อวางแผนการสอน การดูแลช่วยเหลือ ซึ่งบุคคลที่จะคัดกรองนักเรียน จะต้องผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตร  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากนายพิชิต  สนั่นเอื้อ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ อุดรธานี และครูที่รับผิดชอบ โดยมีโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีนักเรียนเรียนรวม ร่วมรับชมการประชุมทางไกล จำนวน 49 โรงเรียน
 
 
 Comments