ประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

posted Sep 5, 2019, 1:30 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 5, 2019, 1:42 AM ]

 วันที่ 5 กันยายน 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมพุทธรักษา ได้รับเกียรติจากนายศักดา จำปาหอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี