ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2563

posted Sep 28, 2020, 4:45 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 โดยใน
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ได้บรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารงานในสถานะการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC โดย อ.ศุภร ไชยขันธ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน แปละมีกิจกรรมสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม สพม.20 และทีม VIP บ้านดุง การแข่งขันเปตอง และในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา โดยมีการแสดงนิทรรศการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านดุง ทุ่งฝน กิจกรรม ปลูกต้นไม้ในใจคน กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตและร้องเพลงจำขึ้นใจ ในการนี้นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 ได้กล่าวอำลาในโอกาสลาออกจากราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผอ.โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี นายอิทธิพล วังคำแหง ผอ.โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ว่าที่ร.ต.มณเทียร น้อยบุดดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากนั้นได้ดำเนินตามวาระประชุม


Comments