ประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 7/2563 “สพม.20 พบคุณครูก่อนปิดภาคเรียน 1/2563”

posted Nov 13, 2020, 9:31 PM by นางสาวประภาพร เสระสัย   [ updated Nov 13, 2020, 9:32 PM ]

วันที่  13  พฤศจิกายน  2563  เวลา  15.00 น.  ดร.วิทยา  ประวะโข  ผอ.สพม.20   ประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference  ด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 7/2563  “สพม.20  พบคุณครูก่อนปิดภาคเรียน 1/2563”  เพื่อชี้แจงการสุ่มตรวจความปลอดภัยในโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน,  การห่วงใย เตือนภัย ไวรัส RSV, การทำสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา,  โรงเรียนดีสี่มุมเมือง,  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  จากนั้นเป็นการแจ้งข้อราชการต่าง ๆ  จากแต่ละกลุ่มงาน
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก  นายชูเกียรติ อุ่นพิกุล ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานี 1  ได้แจ้งมาตรการผ่อนปรน การพักชำระหนี้   และ  รศ.ดร.ภัทริยา  ลาสุนนท์  อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แจ้งการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6  สายสามัญ  เข้าศึกษาในคณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี มาใช้ในการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์  ตามนโยบาย "อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้"