ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

posted Jun 2, 2020, 1:09 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 2, 2020, 1:33 AM ]
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 นำโดย ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA) ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดในการตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  การเตรียมข้อมูลในการรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา