ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบทบทวนการเขียน SAR

posted Jun 6, 2019, 12:14 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 6, 2019, 12:15 AM ]
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบทบทวนการเขียน SAR สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จำนวน 17 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม