ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

posted May 9, 2019, 9:21 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 9, 2019, 9:22 PM ]
     วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)​ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  โดยก่อนการประชุมได้ร่วมร้องเพลงชาติและกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนหนองหานวิทยา โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์จังหวัดอุดรธานี