ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562

posted Feb 28, 2020, 12:49 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในการติดตามตัวชี้วัดมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ เพื่อปรับปรุงการรายงานในปีงบประมาณ 2563
 
 
 


Comments