ประชุมบุคลากรในสังกัดผ่านระบบทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 2/2563

posted Mar 30, 2020, 9:13 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมบุคลากรในสังกัดผ่านระบบทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของบุคลากรในสังกัด ในเดือนเมษายน 2563 เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี มาใช้ในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรไม่ต้องเข้าห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยหลังการประชุมมีการตอบแบบสอบถามหากผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments