MOUข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีกับโรงเรียนเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษา

posted Feb 28, 2020, 1:18 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีกับโรงเรียนเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษา รูปแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รูปแบบหลักสูตรปวช.ทวิภาคี (โรงเรียน โรงงาน)​รูปแบบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีโรงเรียนในสังกัดสพม.20 เข้าร่วมได้แก่ โรงเรัยนกุดจับประชาสรรค์ อุดรพิทยานุกูล 2 มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี หนองวัวซอพิทยาคม ธาตุโพนทองวิทยาคม เชียงหวางพิทยาคาร และหน่วยงานอื่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้วย
 
 
 Comments