กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (symposium) กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) และกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

posted Sep 28, 2020, 4:08 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (symposium) กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) และกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ กิจกรรมการถอดบทเรียนของผู้บริหารและครู จำนวน 18 ผลงาน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี จำนวน 9 ผลงาน มีตัวแทนสหวิทยาเขตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 20 โรงเรียน ในการนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนางธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเจ้าปู่หอคำ โรงเรียนหนองหานวิทยา
Comments