โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563

posted Sep 28, 2020, 4:12 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.20 ดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และดำเนินกิจกรรม PLC ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ดร.นวัตกร หอมสิน พร้อมคณะ โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุม และ นางธนาภรณ์ อรรคฮาต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20
Comments