การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุมครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

posted Aug 22, 2017, 11:37 PM by spm20 channel   [ updated Aug 23, 2017, 12:22 AM ]

สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2560" เพื่อดำเนินการจัดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ด้วย "โปรแกรมระบบข้อมูล SPC" ทางเว็ยไซต์ โดยศุนย์เฉพาะกิจคุ้มครองแบะช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำรักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ดรงเรียนในสังกัดของ สพม.20 ได้ใช้ระบบสารสนเทศนี้ในการรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป


Comments