การประชุมชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ของโรงเรียน

posted Jun 27, 2020, 12:06 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)ของโรงเรียน ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการตอบแบบประเมินความโปร่งใสประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาComments