การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้สื่อการสอนตามโครงการ ผลิตสื่อชุดกิจกรรมวีดิทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning

posted Sep 13, 2020, 2:01 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 13, 2020, 2:02 AM ]
     
วันที่ 13 กันยายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้สื่อการสอนตามโครงการ ผลิตสื่อชุดกิจกรรมวีดิทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมน์ จัดการอบรมจำนวน 5 จุด ทั่วประเทศ ซึ่งสพม.20 เป็นจุดการอบรมที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอน จากโรงเรียนซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสพฐ. จำนวน 11 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานีทั้ง 5 เขต  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมน์   และคณะ