ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional learning Community)

posted Aug 19, 2017, 5:22 PM by spm20 channel
วั
นที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษาของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง และคณะ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 377 คน
Comments