ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20เป็นประธานการประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

posted Aug 6, 2017, 11:41 PM by spm20 channel
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20เป็นประธานการประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาค่าเฉลี่ย การศึกษาระดับชาติ(ONET) ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20
ą
spm20 channel,
Aug 6, 2017, 11:41 PM
ą
spm20 channel,
Aug 6, 2017, 11:41 PM
ą
spm20 channel,
Aug 6, 2017, 11:41 PM
Comments