อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

posted May 11, 2020, 4:58 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 11, 2020, 7:06 PM ]

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ และผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในสังกัดร่วมรับชมการอบรมดังกล่าว