ประชาสัมพันธ์

สพม.20 ประชุมผู้บริหารผ่านโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 5/2563 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานนอกสถานที่

posted Mar 30, 2020, 9:29 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 30, 2020, 9:30 PM ]


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ประชุมผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 5/2563 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี มาใช้ในการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โดยหลังการประชุมมีการตอบแบบสอบถามหากผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรด้วย
   
 
 
  


ประชุมบุคลากรในสังกัดผ่านระบบทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 2/2563

posted Mar 30, 2020, 9:13 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมบุคลากรในสังกัดผ่านระบบทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของบุคลากรในสังกัด ในเดือนเมษายน 2563 เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี มาใช้ในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรไม่ต้องเข้าห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยหลังการประชุมมีการตอบแบบสอบถามหากผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพม.20 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบได้คะแนน เต็ม 100 O-NET ปี 2562

posted Mar 30, 2020, 8:48 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 30, 2020, 9:45 PM ]


สพม.20 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ปี 2562 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นม.3 จำนวน 28 คน 
1. น.ส.ณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์  2.น.ส.ณัฏฐณิชาดา  เรืองกิตต์ชัยกุล  3. นายปรมะ ตั้งศิริ  4. น.ส.วิลาสินี สงครามภักดี  5.น.ส.ณุกานดา สารวิทย์ 
6. นายภูมิรักษ์ ชัยมณี  7. นายนิพัทธ์ จันทรพรหมเดช 8.นายปณชัย คูวัฒนสุชาติ  9. นายกิตติพันธ์ บุญไชยธนินท์ 10. นายสรวิชญ์ ศรีชัยยศ  11. น.ส.ปุญญิศา คำพันธ์
12. นายเตชินท์ ตงศิริ  13. นายก้องภพ ใจกล้า  14.นายอนุตร ศักดิ์สง่าวงษ์  15.นายวิธวิทย์ เนาวจรัสโรจน์  16.น.ส.ณัฎฐวริญท์ ตั้งศิวพงศ์  17.นายชนิณทร์ ใจช่วง
18.น.ส.ภูชิตา โชคเจริญยิ่ง  19.นายกันตธีร์ ยุคันตวนิชชัย  20.น.ส.ณัฏฐณิชาดา เรืองกิตต์ชัยกุล  21.น.ส.ชนม์นิภา จอมชีวิน  22.น.ส.จิดาภา ประภาธรรม
23.น.ส.พิชามญชุ์ พินิจการวัฒน์กุล  24.นายชัชชัย ชมเชย  25..น.ส.อัมพาพัฒนันท์ รุ่งเรืองวรโชติ 26.น.ส.พัชราภา วลัญชพฤกษ์ 27.นายอรรถพล ธรณนิธิกุล
28.นายดลวัฒน์ สิงห์คุณ
และได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จำนวน 7 คน
1. นางสาวสุทธาสินี. ศรีระษา
2.นายกิตติรักษ์  นามบัณฑิต
3.นางสาวพรทิพย์  รู้ยืนยง
4.นางสาวชนิภรณ์  ธันพิทยานนท์
5.นายภัทรพล  เอ็งอุทัยวัฒน์
6.นางสาวชุติกาญจน์มาส  แสงสว่าง
7.นายณัฐพล  เพชรเกื้อ


ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพม.20

posted Mar 30, 2020, 8:33 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 30, 2020, 8:37 PM ]


วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. และดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์
 
 
 
 
 ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

posted Mar 30, 2020, 8:22 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 30, 2020, 8:22 PM ]


วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ โดยมีรองผอ.สพม.20 และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุม
 
 
  

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ”

posted Mar 25, 2020, 1:34 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 25, 2020, 1:35 AM ]


วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video Conference "การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ”  โดยมีดร. อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม
  
  
 


เข้าแถวเคารพธงชาติ

posted Mar 25, 2020, 1:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 25, 2020, 1:25 AM ]

  

          วันที่ 23 มีนาคม 2563  ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ และเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 การทำกิจกรรมหน้าเสาธงจึงให้บุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยห่างไกลไวรัสโควิด-19 

  
 

สพม.20 ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย COVID-19

posted Mar 25, 2020, 1:14 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 25, 2020, 1:14 AM ]

       

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นำคณะรองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส เพื่อทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่ และภายในห้องทำงาน  เช็คทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์บริเวณโต๊ะทำงาน ประตู หน้าต่าง โทรศัพท์ ที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19

 
 สพม.20 ประชุมบุคลากรภายในสำนักงานด้วยระบบโปรแกรม Hangouts Meet พร้อมทำงานได้ทุกทีรับมือ COVID-19

posted Mar 25, 2020, 12:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 25, 2020, 1:01 AM ]

      

ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ด้วยระบบ Conference ภายในสำนักงานเขต ผ่านโปรแกรม Hangouts Meet เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  โดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรไม่ต้องเข้าห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากต้องมีการทำงานที่บ้าน เพื่อจะได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประสานข้อราชการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บุคลากรสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอด แม้มีภารกิจอยู่นอกสำนักงานหรืออยู่ต่างจังหวัด 

 
 
  
 
ประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการการบริการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

posted Mar 18, 2020, 9:35 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 18, 2020, 9:36 AM ]


วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการการบริการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม โดยมีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน เขตตรวจราชการที่ 10 การวิเคราะห์งานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเขตรวจราชการที่ 10
 
 
 


1-10 of 270