ประชาสัมพันธ์

สพม.20 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2562

posted Dec 4, 2019, 9:07 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Dec 4, 2019, 9:09 PM ]

 
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทุกหมู่เหล่ารร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
 
 


รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอน Coding โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม.20 อุดรธานี

posted Dec 3, 2019, 11:40 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน Coding ณ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ Coding ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน Coding จากนั้นได้พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กล่าวต้อนรับ ในการนี้มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการภาค 10 ศึกษาธิการจังหวัดอุดธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ
Coding เป็นการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการรู้ทันดิจิทัล ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่ทำให้สามารถรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21 ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า “โค้ดดิ้ง ง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัล”
 
 
  
 
 เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10,11,12

posted Nov 28, 2019, 4:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 28, 2019, 4:47 AM ]

 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10,11,12  พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โดยมีนายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนประจำจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 77 คน เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20 ร่วมประชุมด้วย
 
 
 
 
   
  
 ประชุมสร้างความเข้าใจโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา

posted Nov 25, 2019, 1:37 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 25, 2019, 1:38 AM ]

 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 2 เวลา 11.00 น.นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ. สพม. 20 รักษาราชการแทนผอ. สพม 20 พร้อมด้วย นางพรพิมล ชินภักดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายศักดา จำปาหอม ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดี ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ว่าที่ร.ท. วิรัตน์ แก้วสุด ศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา โดยมีว่าที่ ร.อ. ทียะ พุทธเพาะ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ให้สามารถอยู่ได้โดยตนเอง (stand alone)​
 
 
 
 สร้างความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์

posted Nov 25, 2019, 1:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 25, 2019, 1:29 AM ]

  

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 2 เวลา 13.30 น.นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ. สพม. 20 รักษาราชการแทนผอ. สพม 20 พร้อมด้วย นางพรพิมล ชินภักดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายศักดา จำปาหอม ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดี ผอ. กลุ่มนิเทศฯ และคณะ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ โดยมีนายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ให้สามารถอยู่ได้โดยตนเอง (stand alone)​
 
 
 
สพม.20ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562

posted Nov 19, 2019, 12:13 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 19, 2019, 12:26 AM ]

 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20  โดยก่อนวาระการประชุมได้รับเกียรติจากนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และนายอนุพงษ์  มกรานุรักษ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ พบปะและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของวิทยาลัยแก่ผู้บริหารในสังกัดด้วย จากนั้นได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ
 
 
 
 สพม.20 ร่วมประชุมทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563

posted Nov 17, 2019, 8:16 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 17, 2019, 8:17 PM ]

  
 วันที่​ 18​ พฤศจิกายน​ 2562​ นายภูริพัฒน์​ ชาวเวียง​ รอง​ ผอ.สพม.20​ รักษาราชการแทน​ ผอ.สพม.20​ เข้าร่วมประชุมสัมมนา​ "ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563  ณ​ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์​ จ.อุดรธานี​ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่​ ผอ.สพท., ผอ.ร.ร.มัธยมประจำจังหวัด, ผอ.ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด, ผอ.ร.ร.การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด​ และ​ จนท.ที่รับผิดชอบงานข้อมูลเขตละ​ 1​ คนในเขตตรวจราชการที่​ 10, 11,12  เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนในการนำเสนอข้อมูลเรื่องคุณภาพผู้เรียนต่อ​ เลขาธิการ​ กพฐ.ในวันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2562​ ณ​ ร.ร.อนุบาลอุดรธานี
พิธีเปิดและรับมอบโรงอาหาร “หลวงตามหาบัว เมตตา” ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

posted Nov 17, 2019, 8:12 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 17, 2019, 8:12 PM ]

 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายวีระชัย  บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบโรงอาหาร “โรงอาหารหลวงตามหาบัวเมตตา” ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  โดยมีนายปัญญา ชูพรหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู นักเรียนร่วมรับมอบอาคาร  ซึ่งทางโรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ได้จัดผ้าป่าการศึกษาขึ้น โดยมีองค์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย และหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน วัดป่าบ้านตาด สมทบสนับสนุนการก่อสร้างจนแล้วเสร็จจำนวน 2 ล้านบาท
 
 
 สพม.20 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

posted Nov 12, 2019, 11:25 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 12, 2019, 11:26 PM ]


   วันที่ 13  พฤศจิกายน 2562  นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนายชูวิทย์ สิงห์โท  นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 และผอ.กลุ่มร่วมรับชมรายการ  พุธเช้า ข่าวสพฐ. ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี จากนั้นได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20


สพม.20ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง

posted Nov 12, 2019, 11:19 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 12, 2019, 11:20 PM ]


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง  รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20  ร่วมกับพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาร่วมสนธิกำลังบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง ณ สวนสาธาณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี

1-10 of 194