ประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20

posted Jul 1, 2018, 10:36 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

      วันที่  30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.0 . นายมรกต กลัดสอาด  ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนายสาสน์ลิขิตชัย พลไธสง ผอ.โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ในนามประธานสหวิทยาเขตรักษ์อุดร เจ้าภาพจัดการแข่งขัน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับมัธยมศึกษา และได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2561 โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำนวน 63 โรงเรียน แบ่งเป็น 9 สหวิทยาเขต และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมการแข่งขัน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จากนั้นเวลา 14.00 . นายมรกต กลัดสอาด  ผอ.สพม.20 ได้มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ มอบธงกีฬาให้แก่เจ้าภาพในปีต่อไปแก่นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ประธานสหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์ และปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 ประจำปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

ค่ายสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน ปีที่ 2

posted Jun 26, 2018, 12:31 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 27, 2018, 7:37 AM ]

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน เพื่อเข้าสู่ยุคThailand 4.0 ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เปิดเผยว่า โครงการนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน และพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตัวเอง โดยแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายทุกคนต้องมีเป้าหมายในชีวิต มีอาชีพที่ใฝ่ฝัน และเราต้องทำให้เขาเชื่อมั่นว่าต้องเดินไปถึงฝันให้ได้ คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้

       เด็กหญิงอารียา สุระดะไนย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เล่าว่า การมาค่ายในครั้งนี้แตกต่างจากที่คิดไว้มาก เพราะตอนแรกคิดว่าคงต้องได้มานั่งเรียนภาษาไทยอย่างเดียว แต่พอมาถึงค่าย มีกิจกรรมที่คุณครูและพี่วิทยากรให้ทำมากมาย ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่าง พี่ๆจะสอนตั้งแต่เรื่องการไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การพูดแนะนำตัว ทำให้กล้าแสดงออกได้มากขึ้น

         นางพรวิภา ทองการะสงค์ ครูโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล กล่าวว่า ตนพาเด็กที่โรงเรียนมาเข้าค่ายตอนแรกก็หนักใจเพราะมาหลายวัน แต่หลังจากที่สอบถามเด็กๆแล้ว ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากกลับอยากอยู่ค่ายต่อ และพฤติกรรมของเด็กก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น ตั้งใจเรียนและมีสมาธิมากขึ้นด้วย

       สำหรับค่ายพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 

โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข วิถีสิริวัณวรี

posted Feb 21, 2018, 1:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เยี่ยมและให้กำลังใจการอบรมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข วิถีสิริวัณวรี” ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี 1 อุดรธานี โดยมีนายอวยชัย ประกอบนัน ผอ.โรงเรียนและครูเข้ารับการอบรม เพื่อขับเคลื่อนให้ครูสร้างแรงบันดาลใจที่ดีและอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขและส่งไปถึงนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข ครูรักเด็ก เด็กรักครู โดยอบรมระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบัน The trainer

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

posted Feb 21, 2018, 1:19 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนางธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ นายศรายุทธ ธิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 นายอวยชัย
ประกอบนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี นายวาสนา จุฑานันท์ รองผอ.ร.ร.อุดรพิทยานุกูล นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผอ. ร.ร.สตรีราชินูทิศ ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ในรายการ "ที่นี่มีคำตอบ"ทางโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานี ออกอากาศในวันที่ 19 กุมภาพันธ์2561 เวลา 16.00-16.45 น.

Open Art โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

posted Feb 21, 2018, 1:12 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดงาน "นิทรรศการ Open Art ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560" โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร โดยมี นายอานน รักการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความคิดริเริ่มด้านศิลปะ ปลูกจิตสำนึกงานด้านศิลปะ ตลอดจนอนุรักษ์และเห็นคุณค่างานด้านศิลปะ และจัดแสดงผลงานด้านศิลปะของนักเรียนแก่สาธารณชน งานประชาสัมพันธ์ : สพม.20  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

สพม.20 เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

posted Feb 7, 2018, 1:52 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

สพม.20 ติวเข้มระบบควบคุมภายใน หัวใจการพัฒนาองค์กรให้โปร่งใส วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยเป็นการอบรมรุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบ จำนวน 126 คน โดยเป็นการสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน กรณีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือนายธนรรชน พหลทัพ อดีตผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.24 ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

ติวเข้ม สพม.20 มั่นใจ มุ่งสู่ 1 ใน 10 ของประเทศ

posted Feb 7, 2018, 12:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2561) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขต จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม โดยเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งจัดดทำข้อมูลคำรับรองปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือนายธนรรชน พหลทัพ อดีตผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.24 โดยการอบรมในนี้ครั้งนี้มั่นใจว่าจะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของสพม.20 ให้อยู่ในระดับ 1 ใน 10 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

สีออศิลปศาสตร์ “เปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา” ปี 2560

posted Jan 30, 2018, 8:56 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ (31 มกราคม 2561) โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ตนเองสนใจในการเข้าศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมในระดับอุดมศึกษา และแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาหลายสถาบันด้วยกัน อาทิเช่น วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอิสานเหนือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยสัตพล ฯลฯ และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ ในการนี้ นายมรกต  กลัดสอาด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นายชวา  ป้องขวาเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

"ศรีธาตุพิทย์" Open House เปิดประตูสู่รั้ว STP

posted Jan 30, 2018, 8:46 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 30, 2018, 8:52 PM ]

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ (Open House เปิดประตูสู่รั้ว STP) และประชุมผู้ปกครองนักเรียน  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าเยี่ยมชมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา พบปะสร้างความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาและมีการจัดนิทรรศการของนักเรียน  โดยมีนายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับ สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา

posted Jan 28, 2018, 3:03 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 28, 2018, 3:04 AM ]

วันนี้ (28 มกราคม 2561) พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 การนี้ นายมรกต  กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  นางพรพิมล  ชินภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายอาคม  สัตถาผล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางธิดาวรรณ  นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ นายศรายุทธ  ธิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 ให้การต้อนรับ ซึ่งในวันนี้เป็นการทดสอบทักษะกีฬา (ทักษะพื้นฐาน) ประเภทฟุตบอลชาย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   และทักษะกีฬา (ทักษะพื้นฐาน) ประเภทวอลเลย์บอลหญิง ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon 

1-10 of 65