ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้สื่อการสอนตามโครงการ ผลิตสื่อชุดกิจกรรมวีดิทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning

posted Sep 13, 2020, 2:01 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 13, 2020, 2:02 AM ]

     
วันที่ 13 กันยายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้สื่อการสอนตามโครงการ ผลิตสื่อชุดกิจกรรมวีดิทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมน์ จัดการอบรมจำนวน 5 จุด ทั่วประเทศ ซึ่งสพม.20 เป็นจุดการอบรมที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอน จากโรงเรียนซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสพฐ. จำนวน 11 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานีทั้ง 5 เขต  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมน์   และคณะ 
 
 
 
 
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

posted Sep 11, 2020, 6:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 11, 2020, 7:00 AM ]


วันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายวีระชัย บุญคำมูล ดร.ชูวิทย์ สิงห์โท และดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการกพฐ.และรองเลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมสัมมนาด้วย

ผอ.สพม.20มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

posted Sep 11, 2020, 6:41 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 11, 2020, 6:43 AM ]


วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย จำนวน 2 คน คือ ด.ช.อภิสิทธิ์ วังหล้า โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร และ ด.ญ.นิภาพร ชมชัยรัตน์ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ซึ่งได้มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และได้รับจากการบริจาคจากโรงเรียนในสังกัด ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้กล่าวให้กำลังใจกับนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนผู้ประสบภัยในครั้งนี้

การอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

posted Sep 11, 2020, 6:35 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ได้มอบหมายให้ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการออกแบบการสอนในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ และสร้างกระบวนการสอนออนไลน์เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย Digital Platform" ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20


การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

posted Sep 11, 2020, 6:18 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 11, 2020, 6:20 AM ]


วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 63 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะกับผู้เข้ารับการพัฒนาด้วย


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3

posted Sep 10, 2020, 9:39 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 10, 2020, 9:40 AM ]


วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 อย่างเป็นมาตรฐานสู่โลกดิจิทัล ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ให้เป็นไปตามมาตรฐานของภาษานั้นๆ และการสร้างสื่อออนไลน์ด้วย Google site เพื่อเป็นแพลตฟอร์มทางด้านภาษาต่างประเทศที่ 3 โดยมีครูภาษาต่างประเทศที่ 3 จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา

posted Sep 10, 2020, 9:27 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชกากรครุและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 9 ชุดและให้แต่ละชุดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละสหวิทยาเขตตามที่ได้รับมอบหมาย


รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

posted Sep 1, 2020, 10:26 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 1, 2020, 10:28 AM ]


วันที่ 1 กันยายน 2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 - 2561 ณ ห้องประชุมอภิชา ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 70 คน เข้ารับเกียรติบัตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในการนี้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติด้วย  ดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/prsesa20
 
 
 
 
 


ประชุมทางไกลพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

posted Sep 1, 2020, 10:11 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทางไกล (Zoom meeting) เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยมีงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นเลขานุการ โดยจะมีการคัดเลือก 3 ขั้นตอน ได้แก่ คัดเลือกในระดับจังหวัด คัดเลือกในระดับส่วนกลาง และขั้นตอนพิจารณาตัดสิน ซึ่งจะมีกระบวนสรรหาระดับจังหวัด จนถึง คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 
   
 
อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

posted Sep 1, 2020, 10:02 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแนวทางการจัดการขยะจากต้นทางและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายลูกเสือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกฝังพัฒนานักเรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับเพื่อนได้ โดยมีนางสาวประภัสสร ทามาลี ผอ.โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร


1-10 of 360