ประชาสัมพันธ์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562

posted Aug 12, 2019, 8:30 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 12, 2019, 8:30 PM ]

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นายวีระชัย บุญคำมูล รอง ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งในภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน ๘๘ รูป และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากนั้น เวลา 17.30 น. นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

posted Aug 9, 2019, 1:07 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 9, 2019, 1:17 AM ]

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมขาวแก้ว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดยมีนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี โดยก่อนการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติกีฬาคริกเก็ต   ได้แก่ นายณัฐวุฒิ  รอบเขตรำ  นักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา นายศุภกร  อ่วมเจริญ  เด็กชายศิริภูมิ  สนธิ  นายสิทธิกาญจน์  กล้าหาญ นักเรียนโรงเรียนไชยวานวิทยา และครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์  ศรีพรหมมุนี  ครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา และนายหยก  สีเกิน  ในโอกาสที่นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติของสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 22-29  ตุลาคม 2562 ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนและ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET ดีเด่น ปีการศึกษา 2561
สพม.20 จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21

posted Aug 5, 2019, 2:40 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 5, 2019, 2:41 AM ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ได้มอบหมายให้นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง อ.ภัทรมน ไกรศรีทุม ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 160 คน  และในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ได้พบปะและกล่าวปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาและทราบแนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูด้วย  โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

สพม.20 จัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

posted Aug 5, 2019, 2:25 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อให้สถานศึกษาเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครู จำนวน 140 คน เข้ารับการอบรมสพม.20 อบรมเชิงปฏิบัติการ Coding and Robotic รุ่นที่ 3

posted Jul 29, 2019, 10:16 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 29, 2019, 10:18 PM ]

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  20 ร่วมกับโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding and Robotic รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจากนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำหุ่นยนต์ มาเป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และออกแบบเทคโนโลยี   และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding)  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 19 ทีม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20  

 
 
 
 สพม.20 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

posted Jul 28, 2019, 8:12 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 28, 2019, 8:15 AM ]

วันนี้ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และในเวลา 8.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  จากนั้น18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

สพม.20 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

posted Jul 26, 2019, 10:47 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 26, 2019, 10:48 PM ]

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น.นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง"

posted Jul 26, 2019, 10:40 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20


ผอ.สพม.20 ร่วมเป็นเกียรติเปิดศาลาอนุสรณ์ 99 ปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

posted Jul 26, 2019, 10:27 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 26, 2019, 10:28 PM ]

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศาลาอนุสรณ์ 99 ปี สตรีราชินูทิศ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมีคุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ เป็นประธานในการมอบศาลา โดยได้รับเงินสนับสนุนจากคุณปรีชา ชัยรัตน์ และเงินบริจาคจากคณะครูผู้เกษียณ ปี 2562 และนักเรียน ม.6 รุ่นปี 2562

สพม.20 ร่วมต้อนรับองคมนตรีในการดำเนินโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษาจังหวัดอุดรธานี

posted Jul 26, 2019, 10:22 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 26, 2019, 10:23 PM ]

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และคณะ ในการติดตามการดำเนินโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษาจังหวัดอุดรธานี และประธานเปิดการประชุมติดตามการดำเนินงานและการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีนายวัฒนา พุฒชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 1-10 of 164