ประชาสัมพันธ์

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

posted Oct 16, 2019, 12:58 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 16, 2019, 1:00 AM ]


วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี และในเวลา 19.00 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.20 และบุคลากรร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
 
 
 


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

posted Oct 16, 2019, 12:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 16, 2019, 12:45 AM ]


วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษา เขต 20 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม โดยก่อนวาระการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
 
 
 
 
 

สพม.20 ประชุมเตรียมข้อมูลรายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

posted Sep 10, 2019, 5:43 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 1, 2019, 11:18 PM ]


วันนี้ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น นายมรกต กลัดสอาด ผอ. สพม. 20 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ เพื่อติดตามความ ก้าวหน้าในการจัดทำข้อมูลการรายงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจปี 2562  ในไตรมาสที่ 4  โดยมีรองผอ. เขต ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม
 

 
 

สพม.ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

posted Sep 9, 2019, 8:05 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 9, 2019, 8:09 AM ]

วันนี้  9 กันยายน 2562  เวลา 09.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เข้าร่วมประชุม โดยมีการกำหนดการออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  จำนวน 36 โรงเรียน จากนั้นเวลา 13.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดการออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน 36 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562
 
 
 
 
 

สพม.20 เข้าแถวเคารพธงชาติ

posted Sep 9, 2019, 7:42 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 1, 2019, 11:20 PM ]

   วันนี้  9 กันยายน 2562  นายมรกต กลัดสอาด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สงบนิ่งและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต หลังจากนั้นได้พบปะและรับมอบงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PPDER เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่เน้นกระบวนการ PLC สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสพฐ. และได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นระดับประเทศ ให้จัดพิมพ์เพิ่มเพื่อเผยแพร่ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆด้วย คณะผู้จัดทำ ประกอบด้วย ว่าที่ร.ต.วิรัตน์ แก้วสุด, นางเมธาวดี เคหบาล, นายเกรียงไกร เพชรเสถียร, นางวิมลพรรณ สิงห์คำ, นายวิทยา บุราณ ศึกษานิเทศก์ สพม.20
 
 

 


ประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

posted Sep 5, 2019, 1:30 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 5, 2019, 1:42 AM ]

 วันที่ 5 กันยายน 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมพุทธรักษา ได้รับเกียรติจากนายศักดา จำปาหอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้มัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

posted Sep 3, 2019, 1:55 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 3, 2019, 7:45 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี ]


วันที่ 3 กันยายน 2562 นายศักดา จำปาหอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สมพ.20 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้มัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีว่าที่ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขัน โดยในปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16- 20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์แข่งขันทั้งหมด 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มที่ 1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  สนามแข่งขันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  ศูนย์แข่งขัน กลุ่มที่ 2 โรงเรียนกุมภวาปี  ศูนย์แข่งขัน กลุ่มที่ 3 โรงเรียนหนองหาน  ศูนย์แข่งขัน กลุ่มที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี    และศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ


ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2

posted Aug 24, 2019, 11:35 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 24, 2019, 11:38 PM ]


      วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20  เป็นประธานพิธีปิดและพบปะกับนักเรียนแกนนำในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา "ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2" ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนอแสง จังหวัดอุดรธานี  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมองค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้น  โดยมีนักเรียนแกนนำโรงเรียนละ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเอง ฝึกการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และฝึกการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เป็นเพื่อนที่ปรึกษา เป็นแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562สพม.20ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

posted Aug 24, 2019, 12:57 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 24, 2019, 12:58 AM ]


วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมรกตกลัดสอาด ผอ. สพม 20 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่ถึง 120 คนโดยมีประธานสหวิทยาเขตและผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 8 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณโรงเรียน
หนองหานวิทยา

ประชุมVideo conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

posted Aug 20, 2019, 3:29 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 20, 2019, 3:30 AM ]

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมระบบVideo conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  เพื่อให้ส่วนราชการที่มีงานบริการประชาชน  ลดการใช้เอกสาร ลดการใช้ทรัพยากร ให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดำเนินการ  ยกเลิกใช้สำเนาเอกสารทางราชการในการให้บริการ  โดยนำร่องสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ใช้ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป 
1-10 of 177