ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข วิถีสิริวัณวรี

posted Feb 21, 2018, 1:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เยี่ยมและให้กำลังใจการอบรมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข วิถีสิริวัณวรี” ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี 1 อุดรธานี โดยมีนายอวยชัย ประกอบนัน ผอ.โรงเรียนและครูเข้ารับการอบรม เพื่อขับเคลื่อนให้ครูสร้างแรงบันดาลใจที่ดีและอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขและส่งไปถึงนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข ครูรักเด็ก เด็กรักครู โดยอบรมระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบัน The trainer

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

posted Feb 21, 2018, 1:19 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนางธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ นายศรายุทธ ธิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 นายอวยชัย
ประกอบนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี นายวาสนา จุฑานันท์ รองผอ.ร.ร.อุดรพิทยานุกูล นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผอ. ร.ร.สตรีราชินูทิศ ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ในรายการ "ที่นี่มีคำตอบ"ทางโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานี ออกอากาศในวันที่ 19 กุมภาพันธ์2561 เวลา 16.00-16.45 น.

Open Art โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

posted Feb 21, 2018, 1:12 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดงาน "นิทรรศการ Open Art ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560" โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร โดยมี นายอานน รักการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความคิดริเริ่มด้านศิลปะ ปลูกจิตสำนึกงานด้านศิลปะ ตลอดจนอนุรักษ์และเห็นคุณค่างานด้านศิลปะ และจัดแสดงผลงานด้านศิลปะของนักเรียนแก่สาธารณชน งานประชาสัมพันธ์ : สพม.20  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

สพม.20 เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

posted Feb 7, 2018, 1:52 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

สพม.20 ติวเข้มระบบควบคุมภายใน หัวใจการพัฒนาองค์กรให้โปร่งใส วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยเป็นการอบรมรุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบ จำนวน 126 คน โดยเป็นการสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน กรณีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือนายธนรรชน พหลทัพ อดีตผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.24 ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

ติวเข้ม สพม.20 มั่นใจ มุ่งสู่ 1 ใน 10 ของประเทศ

posted Feb 7, 2018, 12:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2561) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขต จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม โดยเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งจัดดทำข้อมูลคำรับรองปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือนายธนรรชน พหลทัพ อดีตผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.24 โดยการอบรมในนี้ครั้งนี้มั่นใจว่าจะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของสพม.20 ให้อยู่ในระดับ 1 ใน 10 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

สีออศิลปศาสตร์ “เปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา” ปี 2560

posted Jan 30, 2018, 8:56 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ (31 มกราคม 2561) โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ตนเองสนใจในการเข้าศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมในระดับอุดมศึกษา และแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาหลายสถาบันด้วยกัน อาทิเช่น วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอิสานเหนือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยสัตพล ฯลฯ และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ ในการนี้ นายมรกต  กลัดสอาด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นายชวา  ป้องขวาเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

"ศรีธาตุพิทย์" Open House เปิดประตูสู่รั้ว STP

posted Jan 30, 2018, 8:46 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 30, 2018, 8:52 PM ]

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ (Open House เปิดประตูสู่รั้ว STP) และประชุมผู้ปกครองนักเรียน  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าเยี่ยมชมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา พบปะสร้างความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาและมีการจัดนิทรรศการของนักเรียน  โดยมีนายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับ สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา

posted Jan 28, 2018, 3:03 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 28, 2018, 3:04 AM ]

วันนี้ (28 มกราคม 2561) พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 การนี้ นายมรกต  กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  นางพรพิมล  ชินภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายอาคม  สัตถาผล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางธิดาวรรณ  นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ นายศรายุทธ  ธิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 ให้การต้อนรับ ซึ่งในวันนี้เป็นการทดสอบทักษะกีฬา (ทักษะพื้นฐาน) ประเภทฟุตบอลชาย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   และทักษะกีฬา (ทักษะพื้นฐาน) ประเภทวอลเลย์บอลหญิง ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon 

คัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561

posted Jan 27, 2018, 1:26 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 27, 2018, 1:28 AM ]

วันนี้ (27 มกราคม 2561) นายมรกต  กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ประชุมชี้แจงการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชินูทิศ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2561 และหลังจากนั้นนักเรียนเข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในการนี้     นางพรพิมล  ชินภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายศรายุทธ  ธิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 และ นางธิดาวรรณ  นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทั้ง 2 โรงเรียนร่วมประชุมชี้แจงและร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือและเอื้อเฟื้อสถานที่จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี และท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

ค่ายอาสาบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ท้องถิ่น "ชุมชนไอทีคลับ" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

posted Dec 22, 2017, 1:29 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Dec 22, 2017, 1:32 AM ]

วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดค่ายอาสาบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ณ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม โดยชุมชนไอทีคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อบรมระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนในระดับชั้นม4-6 และครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 240 คน สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

1-10 of 63