เจตจำนงเขตสุจริต 2560-2562

https://drive.google.com/file/d/16Lw9sb8qX65q3BUTbvb43v4t2VoV9KB-/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ix8Ux_xpHfPKDhdk5F2BvbPSuzDGBSms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_SiXRHiFp3jtzj03skrrohV84N8xgs1/view?usp=sharing